Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, na čelu sa zamjenikom državnog koordinatora, održali su prezentaciju o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini Zajedničkoj komisiji za evropske integracije Parlamentare skupštine BiH. Komisija je na sjednici održanoj u četvrtak, 3. jula 2008. godine razmatrala Informaciju o napretku reforme javne uprave u BiH i tim povodom je pozvala Ured koordinatora da prezentuje dosadašnja dostignuća u ovom procesu.

U okviru tačke dnevnog reda koja se odnosila na reformu javne uprave, predstavnici Ureda prezentirali su članovima komisije trenutno stanje u ovoj reformi, ostvareni napredak i aktivnosti Ureda. Dat je kratak pregled hronologije reforme javne uprave, usvojenih strateških dokumenata, aktivnosti i napretka. Istaknuta je važnost ove reforme, naročito u kontekstu eurointegracija i zahtjeva Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i dostizanju nivoa "evropskog administrativnog prostora".

"Javna uprava je segment bh. društva koji će iznijeti najveći dio tereta eurointegracija, te je stoga neophodna konstantna podrška ovom procesu" istaknuto je u uvodnom dijelu prezentacije. Naglašena je i jedna od uloga Ureda kordinatora, koja se sastoji upravo u praćenju progresa reformskog procesa. Kao veoma značajan alat u ovom procesu istaknut je sistem monitoringa i evaluacije, koji je Ured razvio, a koji na osnovu dostavljenih inputa predstavnika institucija, i na čvrstoj dokumentacionoj osnovi, daje realnu sliku ostvarenog napretka u reformi javne uprave. Na osnovu tog alata Ured izrađuje kvartalne i godišnje Izvještaje o napretku reforme javne uprave za Vijeće ministara BiH. Izvještaji se dostavljaju i vladama ostalih upravnih nivoa, a javnosti su dostupni posredstvom službene web stranice Ureda.

U nastavku prezentacije koordinatori reformskih oblasti predstavili su članovima komisije prioritete i ciljeve oblasti za koje su zaduženi, kao i dosadašnji progres i stepen realizacije mjera iz Akcionog plana 1, tekuće aktivnosti i projekte. Istaknut je i značaj formiranja i operacionalizacije Fonda za reformu javne uprave, te pripremljenih projekata od kojih neki uskoro kreću u fazu realizacije i biće finansirani iz Fonda. Osim toga, pomenuti su i određeni projekti koji se već provode, a u direktnoj su vezi sa Akcionim planom 1.

Članovi komisije interesovali su se za nivo spremnosti javne uprave za obaveze proistekle potpisivanjem SSP-a, usluge elektronske vlade, način prikupljanja informacija za Izvještaje o napretku, upravljačku strukturu i funkcionisanje Fonda za reformu javne uprave, kao i segmente implementacije reforme javne uprave.

 Komisija je odlučila da kontinuirano, svakih 6 mjeseci, prati provođenje Strategije reforme javne uprave, istakao je Predsjedavajući zajedničke komisije, Halid Genjac, u izjavi za FENU koju možete pročitati u našoj rubrici Press clipping .

Prezentaciju sa ovog događaja možete preuzeti ovdje .