Dnevni avaz: Vijeće ministara BiH uputilo je Državnom parlamentu prijedlog izmjena zakona o ličnoj karti, jedinstvenom matičnom broju i prebivalištu i boravištu, koje će danas na sjednici Predstavničkog doma BiH.

Predviđeno je da nadležni organ za izdavanje JMB, ličnih karata i prijave prebivališta budu kantonalni MUP- ovi u FBiH, MUP u RS  i nadležni organ u Distriktu Brčko.

Za određivanje matičnog broja bh.državljana u inozemstvu omogućeno je da se zahtjev može proslijediti elektronski iz diplomatsko – konzularnog predstavništva, uz obavezno naknadno dostavljan je originalne dokumentacije uz zahtjev.

Osobi koja stječe  državljanstvo BiH bit će odrđen novi matični broj, jer se JMB republika bivše Jugoslavije mogao preuzeti samo za one kojima je određen prije stupanja na snagu zakona u BiH 2001. godine. Izmjenama zakona o ličnom kartama predviđeno je da se ona može preuzeti i putem opunomoćenika.

Obavljeno je i usklađivanje sa Zakonom o prekršajima, tako da je za svaku zloupotrebu lične karte, kao što je neprijavljivanje nestanka, posjedovanje dvije, ustupanje ili korištenje lične karte druge osobe ili davanje lažnih podataka prilikom prijave prebivališta, umjesto od deset do 100 predviđena kazna  od 30 do 300 KM.