Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 43. sjednici, održanoj 27. marta 2008. godine, usvojilo Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u BiH. Time je ovaj dokument, pripremljen od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i zvanično potvrđen kao izvor informacija o stanju i napretku ostvarenom u oblasti reforme javne uprave.

Izvještaj, koji se odnosi na perood 1. januar – 31. decembar 2007. godine, prvi je takav dokument kojim su dati konkretni procenti realizacije mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. Po prvi put, prezentiraju se rezultati, odnosno procenti ostvarenog napretka na svim upravnim nivoima, po reformskim oblastima, i ukupno. Također, prvi put data je realna slika stanja i dosadašnjeg progresa u ovoj izuzetno važnoj reformi.

Osnova za prikupljanje, obradu informacija i izvještavanje obezbijeđena je kroz korištenje vlastitog monitoring sistema koji je Ured razvio. Ovaj alat je omogućio dobijanje konkretnih brojki i procenata kroz složeni proračun koji polazi od pojedinačnih aktivnosti i mjera predviđenih Akcionim planom 1 i stepena njihovog izvršenja.

Izvještaj je nastao zajedničkim radom sa partnerima sa svih upravnih nivoa: prvenstveno saradnjom sa entitetskim koordinatorima i koordinatorom za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH, kao i sa nadzornim timovima sa svih nivoa. Osim toga, informacije su prikupljane i samostalnim istraživanjem zaposlenih u Uredu koordinatora, s ciljem obezbjeđenja vjerodostojnosti i tačnosti informacija. Gdje god je bilo moguće, navedena je i dokumentaciona osnova za svaku pojedinačnu mjeru, kako bi se uvela dimenzija objektivnosti i provjerljivosti prikazanih informacija.

Najvažniji podaci, po prvi put prikupljeni na jednom mjestu i zasnovani na procjenama predstavnika koji rade na 'licu mjesta' su:

•Ukupna implementacija Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH do kraja 2007. godine iznosi 18,43%

•Zbirno po oblastima to iznosi:

Izrada politika i koordinacijski kapaciteti: 19.55%

Javne finansije: 20,63%

Upravljanje ljudskim potencijalima: 22,13%

Upravni postupak: 13,70%

Institucionalna komunikacija: 21,12%

Informacione tehnologije: 13,44%

Ostale rezultate praćenja napretka – po oblastima i upravnim nivoima, možete pronaći u ovom dokumentu. Ovdje možete preuzeti Godišnji izvještaj o napretku (praćenje implementacije Akcionog plana 1) i njegov Aneks (tabelarni prikaz procenta implementacije po oblastima i pojedinačnim mjerama).

U pojedinim reformskim oblastima ostavljena je rezerva u smislu da je napredak realno veći, ali da to nije moglo biti verificirano kroz dokumentacionu osnovu. Ipak, po svojoj sveobuhvatnosti i prikupljenim informacijama, Izvještaj predsatavlja značajan korak u provođenju reforme javne uprave u BiH i osnova je za sve dalje aktivnosti i nastavak praćenja progresa.

Po prvi put, moguće je pronaći objektivne informacije o realizaciji mjera Akcionog plana 1, kao i o stanju u reformi javne uprave. Ostvareni napredak je značajno veći od do sada procjenjivanog, i stvara dobru osnovu za pozitivan stav prema budućim koracima u reformi. Ured koordinatora će nastaviti sa redovnim tromjesečnim izvještavanjem Vijeća ministara, a i bh javnosti, o napretku u reformi javne uprave.