Druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 07. marta 2008. godine u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora.

Na dnevnom redu bilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, informacija o izjašnjavanju odsutnih članova Upravnog odbora o Poslovniku o radu Upravnog odbora FRJU, te razmatranje dokumenta ''Smjernice za formiranje i rad komisija za nabavke'' i projektnih zadataka za provođenje mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, oblast institucionalna komunikacija.

Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili ''Smjernice za formiranje i rad komisija za nabavke'' zajedno sa predloženim izmjenama.

Jednoglasno su usvojena i dva projektna zadatka iz oblasti institucionalne kounikacije, čime je i formalno označen početak njihove implementacije. Ured koordinatora počeo je sa izradom tenderske dokumentacije i priprema postupak nabavke za ova dva projekta.

Cilj projekta “Uspostavljanje mreže info polica” je unaprijeđenje internog komuniciranja među državnim službenicima na svim upravnim nivoima i jednostavnija distribucija informacija o radu upravnih organa građanima posredstvom info polica. Takođe, projekat namjerava uspostaviti praksu redovnog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog i informativnog štampanog materijala o aktivnostima, uslugama i nadležnostima Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH.

Cilj projekta „Obuka službenika za informisanje“ je upoznavanje službenika za informisanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti. Realizacijom ovog projekta biće omogućeno poboljšanje učinkovitosti službi za informisanje na nivou Vijeća ministara, entitetskih i Vlade Brčko distrikta.