Usvajanje Memoranduma o razumijevanju – formalni osnov za korištenje sredstava PAR Fonda.

Provođenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je dug, komplikovan, i izuzetno skup proces. Reformisanje glomaznog administrativnog aparata zahtijeva značajna sredstva koja država teško može sama obezbijediti. Iz tog razloga, u cilju pomoći i podrške procesu reforme, međunarodni partneri – Donatori odlučili su staviti na raspolaganje određena finansijska sredstva. U tu svrhu odlučeno je da se formira fond za reformu javne uprave – PAR fond, u koji će biti deponovana ta sredstva. Međunarodni inicijatori pružanja pomoći preko PAR fonda su Odjel za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva- DFID, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju- SIDA, Ministarstvo za međunarodni razvoj i saradnju Holandije i Delegacija Europske Komisije-EC.

Donatori su se obavezali da će obezbijediti po 1,5 miliona eura kao pomoć Vladama u BiH u toku perioda 2006. do 2009. godine preko PAR Fonda. Fond je zamišljen kao baza projekata vezanih za reformu javne uprave, kojima se dodjeljuju sredstva iz fonda, ukoliko su odobreni. (Više o samom PAR fondu moćete pronaći u našoj kategoriji O nama, u tekstu PAR fond – decentralizovano korištenje pomoći)

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, kao centralno tijelo u procesu javne uprave, preuzeo je obavezu stvaranja uslova za uspostavljanje i operacionalizaciju PAR fonda. U tom pogledu, Ured je u saradnji sa međunarodnim partnerima i Vladama u BiH kao krajnjim korisnicima, kreirao dokument pod punim nazivom ''Memorandum o razumijevanju između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, svedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije, Delegacije Europske komisije i Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, za uspostavljanje fonda za reformu javne uprave''. Memorandumom se reguliše uspostava pomenutog fonda sa sredstvima u dogovorenoj vrijednosti, i kroz njega Donatori i Vlade postižu razumijevanje o sljedećim stavovima: Ciljevi PARF i obuhvat Memoranduma; Odgovornosti i predstvljanje; Doprinosi; Organizaciona struktura, Konsultacije i odlučivanje; Isplate; Nabavke; Izvještavanje; Pregled i evaluacija; Revizija; Nepoštivanje/viša sila; Korupcija; Modifikacija, Pristupanje Donatora i povlačenje; Rješavanje sporova; Stupanje na snagu.

Memorandum je, po njegovoj finalizaciji, poslat na usvajanje Vladama u BiH. Prihvatanjem Memoranduma od strane Predsjedništva BiH na 17. sjednici, održanoj 06.06.2007. godine, zaključen je proces usvajanja ovog dokumenta. Vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta takođe su usvojile Memorandum i time izrazile spremnost za aktivno sudjelovanje u procesu reforme javne uprave u BiH.

U zaključnom, 14. stavu Memoranduma pod nazivom ''Stupanje na snagu'', predviđeno je da ''MoU stupa na snagu za datog Donatora na dan potpisivanja od strane tog Donatora nakon što ga potpišu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta BiH''. U tom pravcu, Ured koordinatora vodi aktivnosti na organizaciji događaja na visokom nivou, uz prisustvo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, entitetskih premijera i gradonačelnika Brčko distrikta BiH, na kome će ovaj Memorandum i formalno biti potpisan. Nakon toga, Memorandum će biti potpisan i od strane Donatora. Time će biti označen početak njegove primjene i ispunjavanje njegove svrhe – formiranja fonda za reformu javne uprave.

Dokument Memorandum o razumijevanju za uspostavu PAR fonda, kao i Zaključke Vlada u BiH o njegovom usvajanju, možete pronaći i download-ovati u našoj kategoriji Dokumenti / Memorandum o razumijevanju.