Institucije i građani Bosne i Hercegovine će dobiti osnovni pristup propisima BiH, FBiH i RS, zahvaljujući projektu Baze podataka o propisima.

Na taj način doprinijeti će se transparentnosti i odgovornosti rada javne uprave u BiH. U oviru toga, pristupom kroz integrirani portal omogućit se i pristup postojećim BH propisima prevedenim na engleski jezik. Ovo može biti od posebnog interesa za međunarodnu zajednicu prisutnu u BiH, njene organizacije, diplomatska predstavništva, strane investitore ili projekte tehničke i slične pomoći koji se implementiraju u BiH.

U tom pravcu, OHR, UNDP i PARCO pripremaju Memorandum o razumijevanju kojim će uspostaviti saradnja ovih institucija u oblasti koja se odnosi na prijevode BH propisa na engleski jezik i koji bi takodjer trebali biti dostupni online. Ured PAR koordinatora bi prema ovom Memorandumu trebao postati hosting institucija za bazu BH propisa na engleskom jeziku koje trenutno posjeduje OHR i koje je spreman ustupiti Uredu. Ova baza bi bila sastavni dio sveobuhvatne baze propisa na jezicima u službenoj upotrebi u BiH. UNDP će pružiti potrebnu tehničku podršku za kreiranje baze dok bi njen konačan ustroj i ažuriranje trebao preuzeti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Na osnovu preporuka iz Sistemskog pregleda javne uprave u BiH iz 2005. godine, Akcioni plan za provođenje reforme javne uprave u BiH predvidio je uspostavljanje sveobuhvatne baze podataka propisa u elektronskom formatu. Zamišljena kao jedna od mjera za poboljšanje pristupa popisima (Akcioni plan, IP 5.1.), pomenuta baza podataka biće dostupna svima i moći će joj se pristupiti putem interneta, kroz integrirani web portal.

Projekat izrade baze finansiran je od strane Europske Komisije i UNDP koji je ujedno i implementator projekta. Jedan dio tog projekta usmjeren je i na osiguranje prijevoda propisa BiH na strane, prvenstveno na engleski jezik na jednom mjestu. Upravo taj dio projekta povjeren je Uredu i biće jedna od njegovih odgovornosti.

Početak rada ovog portala će biti medijski popraćen kako bi javnost bila obaviještena o mogućnosti korištenja baze, njenom sadržaju i koristima koje iz tog korištenja proizilare, kako za institucije, tako i za pojedince.