Sistem upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP) u javnoj upravi, osim transparentnosti i pravičnosti, treba biti zasnovan i na principima meritornosti, profesionalizma, afirmiranja i nagrađivanja efikasnosti u radu.

Politika u oblasti ULJP-a predstavlja ključni faktor u odgovorima na izazove priključenja BiH Evropskoj Uniji. Acquis, između ostalog,sadrži odredbe o obavezi pružanja jednakih šansi kandidatima kod zapošljavanja, koje su dodatno potvrđene kroz principe borbe protiv korupcije. Ove politike, osim principa meritornosti prilikom zapošljavanja i unaprijeđenja ljudi, definišu i pitanja pristupa državnoj službi, obavezi popunjavanja imovinskog kartona i rotacije osoblja na najodgovornijim pozicijama.

Strategija predviđa kontinuirani razvoj i modernizaciju politike u oblasti ljudskih potencijala. Opšti cilj je razviti profesionalnu, politički nepristrasnu, nacionalno izbalansiranu, etičnu, stabilnu i aktivnu javnu upravu, koja će biti poštovana i sposobna da pruža efikasne usluge i vladama i građanima.

Akcioni plan 1 strategije reforme javne uprave identifikuje sljedeće primarne aspekte u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, u okviru kojih će se provoditi reformske mjere i aktivnosti:

 • usklađeni pristup modernoj praksi ULJP-a
 • organizaciono uređenje
 • upravljanje informacijama
 • planiranje ljudskih potencijala
 • regrutovanje i odabir
 • upravljanje učinkom
 • obuka i razvoj
 • plate
 • disciplina
 • podrška osoblju
 • upravljanje različitostima.

Ova oblast, kao i konkretne mjere, rokovi i nadležne institucije detaljno su opisani u Strategiji reforme javne uprave i Akcionom planu 1.