Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH i Instituta za standardizaciju BiH pripremio, a Vijeće ministara BiH zajedno sa Informacijom o aktivnostima na izradi usvojilo „Operativni plan za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine“ na 91.sjednici održanoj 08.02.2017.godine. Ovaj dokument predstavlja jedan sistematski pristup uvođenja sistema i alata za upravljanje kvalitetom u inistutcije Bosne i Hercegovine. Struktuiran u tri osnovne cjeline, koje su orjentisane na tri specifična /operativna cilja,  u svjetlu dostizanja strateškog cilja koji podrazumijeva „stvaranje održive dinamiku uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnom sektoru u BiH“ i koji na opštem nivou treba da doprinese  da se  ispune ciljevi procesa reforme javne uprave  u segmentu unapređenja  kvaliteta usluga koje institucije javne uprave  pružaju građanima. Operativni ciljevi su utvrđeni na sljedeći način :

 

  • Osnaživanje kapaciteta za podršku institucijama BiH u implementaciji odabranih pristupa upravljanja kvalitetom
  • Stvaranje osnove za implementaciju odabranih pristupa upravljanja kvalitetom u institucijama  javne uprave  u BiH
  • Osiguranje održivog razvoja i informisanosti o značaju upravljanja kvalitetom.

 

Kompletan Operativni plan za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. Godine možete preuzeti  ovdje.

Zaključke Vijeća ministara BiH možete preuzeti ovdje.