Na sastanku Vijeća za implementaciju mira u martu 2003. godine, vlade u BiH usvojile su dokument „Reforma javne uprave-naš program" koji je identificirao da javna uprava u BiH ne zadovoljava potrebe građana i da za ispunjenje eurointegracijskih uslova, BiH treba osnažiti postojeće upravne kapacitete. I Studija izvodljivosti za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sadržavala je značajan dio pitanja o javnoj upravi i dala preporuku za osnivanje tijela koje će koordinirati reformu javne uprave u BiH.

Direktnu vezu reforme javne uprave BiH i integrisanja u EU potvrđuju i madridski kriteriji za članstvo u EU, koji podrazumijevaju da njena buduća članica mora imati upravu sposobnu za provedbu europske pravne stečevine (acquis communautaire). Brzina integrisanja BiH u EU u velikoj će mjeri zavisiti o tome koliko će brzo biti uspotavljena profesionalna i učinkovita javna uprava. To uključuje  i podizanje nivoa razumijevanja procesa eurointegracija, pogotovo obaveza koje poisteknu iz budućih ugovornih odnosa BiH i EU, kao i kvalitetnu koordinaciju između ministarstava na svim nivoima u BiH. Na tom polju Ured koordinatora za reformu javne uprave i Direkcija za europske integracije BiH blisko sarađuju.

Kreiranje stabilne, učinkovite i profesionalne javne uprave istovremeno je i izazov i šansa za ubrzanje europeizacije BiH. Reformisana javna uprava je i jedan od šest ključnih kriterija Europskog partnerstva, dokumenta koji definiše kratkoročne i dugoročne prioritete u pripremama za integraciju u EU.

Usklađivanje bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa europskim standardima vrlo je bitan i obiman zadatak za našu zemlju. No jednako važna i zahtijevna je i provedba takvog zakonodavstva, moguća samo posredstvom osnažene, profesionalne i učinkovite javne uprave.