Broj projekta: 04-07-2-10-32/12
Ime projekta: Javno privatno partnerstvo
Kratak opis:  Opći cilj

Ukupni cilj projekta je uspostava funkcionalnihsistema Javnog Privatnog Partnerstva  na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama

Ovako definiran cilj je istovremeno kompatibilan sa ključnim ciljevima iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave oblast Javnih finansija i to:

JF 7. Razvoj javno pravatnog partnerstva

Svrha projekta

Svrha ovog projekta je:

i.             Razvoj zakonodavstava  u oblasti javno privatnog partnerstva, te harmonizacija već postojećeg zakonodavstva koja se odnosi na oblast JPP u BiH

ii.            Obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje JPP, te priprema i eventualna implemetacija, u mjeri u kojoj je to moguće 2 ili više pilot JPP projekata (obuka na poslu);

iii.           Obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta;

iv.           Edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP

Kratak opis

Neophodni investicioni projekti koji se odnose na infrastrukturu i socijalne projekte se ne mogu finansirati samo iz budžetskih sredstava. Ograničenje budžetskih sredstva je imperativ koji nameće ekonomska situacija i pritisak MMFa. Javno privatno partnerstvo omogućuje finansiranje velikih javnih investicija dijelom privatnim sredstvima. Takođe se vrši alokacija rizika, efikasnije upravljanje projektima korištenjem know how i metoda iz privatnog sektora te u konačnici rast ekonomije i pružanje boljih usluga građanima.

Projekt će stvoriti zakonske preduslove za javno privatno partnerstvo, na nivoima gdje ti preduslovi još uvijek ne postoje. Kako BiH ima aspiracije da uđe u EU, sva zakonska rješenja, postojeća i buduća će biti usklađena sa EU legislativom. Sva postojeća EU legislativa o JPP će biti istražena i transponovana u zakonodavstva na odgovarajućem nivou vlasti u BiH. To se posebno odnosi na „Procurement Directive”, “Directive 2004/18/EC on Public Works and Services Concessions”, “Utilities Directive 2004/17/EC”, “EU Green Paper on PPP (Green Paper on Public-Private Partnerships” i “Community Law on Public Contracts and Concessions, COM (2004) 327 final)”, “European Commission Interpretative Communication on Institutionalised PPP, C(2007)6661” i koncept kompetitivnog dijaloga uveden u “Directive 2004/18/EC” kao i drugo relevantno EU zakonodavstvo, standardi i principi koji se odnose na JPP.

U Bosni i Hercegovini, postoji određeni broj zakona  i pravne regulative koji regulišu ovo područije. U Republici Srpskoj i BD postoji zakon o JPP. Ovi zakoni su usvojeni i počelo se sa njihovom primjenom. Na nivou Federacije postoji nacrt Zakona o JPP koji je napravilo Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija, ali ga je Vlada Federacije vratila.  Na nivou BiH ne postoji zakon o JPP, ali postoji potreba za njim. Postoje zakoni o koncesijama.

U projektu JPP, izvođač ugovora treba blisko da sarađuje i koordinira sa svim institucijama, korisnicima Projekta, ali takođe i sa poslovnom i finansijskom zajednicom. Projekt treba da kreira želju poslovne zajednice da učestvuje u JPP i investira u infrastrukturu. Takođe, finansijska zajednica mora biti spremna da finansira JPP. Da bi se testirao uspjeh projekta, predviđeno je da se dizajniraju i urade 2 pilot JPP projekta  (jedan u FBiH, drugi u RS-u) u mjeri u kojoj to bude moguće.

Sveobuhvatni “capacity building” za različite nivoe institucija BiH i poslovnu zajednicu je jedan od tri ključne komponente ovoga projekta, kako bi se osiguralo učenje, uspostava i održivost koncepta JPP kroz obuke na poslu, mentoring, seminare, studijsko putovanje i sl.

Promocija je treća ključna komponenta projekta, koja treba da osigura prihvatanje JPP koncepta od strane institucija i poslovne zajednice.

Oblast projekta: Javne finansije
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo, PAGE d.o.o. Istočno Sarajevo i NACIONALNI KONSULTANT ZA JAVNE NABAVKE d.o.o. Sofija-Bugarska
Korisnik projekta:  Direktni korisnici projekta su: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija RSa, Federalno ministarstvo finansija, Direkcija za finansije BD, Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa, Komisija za JPP BD.

Indirektni korisnici projekta su sve druge institucije koje se bave JPP, kao što su ministarstva trgovine na svim nivoima, Agencija za promociju stranih investicija i sl., privredne komore na svim nivoima, te cjelokupna poslovna zajednica.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Čitava Bosna i Hercegovina će biti pokrivena ovim projektom.
Status implementacije: U implementaciji
Trajanje projekta: 26. maj 2016. – 26. Novembar  2017. godine (18 mjeseci)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 2.459.025,00 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2011 2012 2013 2014
Kontakt osoba za projekat: Miroslav Zeković, stručni savjetnik za oblast Javne finansije, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-762; fax 033/565-761, e-mail: miroslav.zekovic@parco.gov.ba