Broj projekta: 01-07-258/09
Ime projekta: Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH
Kratak opis:

Opći cilj: Unaprijediti proces harmonizacije domaće legislative sa legislativom EU, čime će se ubrzati proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine jedinstvenom evropskom upravnom prostoru.

Svrha projekta: Unaprijediti znanje i vještine državnih službenika koji su uključeni u zakonodavne aktivnosti u oblasti transpozicije zakonodavstva EU u domaći pravni okvir vodeći računa o širem kontekstu transpozicije zakonodavstva. Putem radionica, seminara, kurseva i neposredne obuke na radnom mjestu omogućiti državnim službenicima da usvoje potrebna znanja i da ovladaju potrebnim vještinama kako bi bili u stanju da odgovore zahtjevima procesa transpozicije zakonodavstva u rasponu od prevođenja legislative do formuliranja politika djelovanja i „uklapanja“ pojedinih zakonskih rješenja u najoptimalniji okvir.

Kratak opis: Projektni zadatak odnosi se na pružanje usluga obuke zaposlenim u organima državne službe/uprave koji rade na zakonodavnim aktivnostima. Namjera je da se prezentiraju relevantna znanja i vještine kako bi se postiglo potpuno razumijevanje acquis-a i njegove pravilne transpozicije u BH pravni sistem s ciljem potpune harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa EU zakonodavstvom. Polaznici obuke bit će svrstani u više grupa shodno vremenskom i teritorijalnom planu izvođenja obuke koji će izvođač utvrditi u saglasnosti sa Direkcijom za evropske integracije.

Oblast projekta: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: ZAMM media CONSULTING doo Sarajevo
Korisnik projekta:

1.Državni službenici uključeni u zakonodavne aktivnosti u:

Institucijama na državnom nivou;

Institucijama na nivou Federacije BiH;

Institucijama na nivou Republike Srpske;

Institucijama Vlade Brčko distrikta.BiH 2.Članovi radnih grupa za evropske integracije

Detaljne liste polaznika obuke i grupe polaznika bit će utvrđene u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, za nivo institucija BiH i agencijama za državnu službu/upravu (FBiH i RS) i Pododjeljenjem za Brčko distrikt, na osnovu aplikacija korisnika iz organa državne uprave, a u skladu sa unaprijed definiranim planom i programom izvođenja obuke i utvrđenim omjerom obuka za svaki nivo vlasti u ovom Projektnim zadatku.

 

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina (uključujući državni, entitetski i Brčko distrikt BiH nivo)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta:

08. decembar 2010. – 08. oktobar 2011. (10 mjeseci)

Projekat produžen za 4 mjeseca do 07.02.2012. godine (produzenje 2×2 mjeseca)

Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 338.250,00 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2010 2011 2012 2013
  338.250,00 KM
Kontakt osoba za projekat: Nedžib Delić, stručni savjetnik za oblast Izrada politika i koordinacijski kapaciteti, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-778, fax: 033-565-761, e-mail: nedzib.delic@parco.gov.ba