Usvajanjem Revidiranog Akcionog plana 1 zadržana je i postojeća implementaciona struktura predviđena za implementaciju Akcionog plana 1. 

Implementaciona struktura za provođenje Akcionog Plana 1 definisana je dokumentom Zajednička platforma o načelima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini . Pomenuti dokument usvojile su sve vlade u BiH i ozvaničile ga zajedničkim potpisivanjem od strane njihovih predstavnika u Sarajevu, jula 2007.

skica