Objavljivanje informacija u vezi sa vašom institucijom odvojeno od drugih omogućava po sjetiocima vašeg weba da steknu odnositi na istraživače koji traže informacije o određenim institucijama (npr. u sektoru punu sliku o radu institucije. To se, naprimjer možezdravstva) i htjeli bi vaše podatke uporediti sa sličnim institucijama u regionu, Evropi ili svijetu.

Ova praksa takođe omogućava korisnicima lakši pristup i bolje razumijevanje vašeg rada kao javne institucije