• Na 160. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 3. decembra 2018., usvojena je informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH o aktivnostima preduzetim na unapređenju proaktivne transparentnosti.1 Zaključcima VM BiH institucije su obavezne da provedu standarde proaktivne transparentnosti te da o tome polugodišnje izvještavaju.
 • Vijeće ministara BiH je na svojoj 155. sjednici usvojilo Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022.2 Ovim strateškim dokumentom je predviđeno unapređenje nivoa proaktivne transparentnosti institucija i organa javne uprave i primjena standarda proaktivne transparentnosti.
 • Neki od 38 standarda su već obaveza proistekla iz različitih zakona (npr. Zakon o javnim nabavkama).
 • Neki su standardi (ili njihovi dijelovi) već obavezni u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH (npr. rješenja o dodjeli novčane nagrade/stimulacije).
 • Mnogi standardi iz osnovnog nivoa (npr. kalendar) su obaveza u skladu sa Uputstvom o održavanju zvaničnih web stranica institucija BiH.
 • Zakon o upravi (član 6) navodi da je „rad javne uprave dostupan javnosti“. Javnost rada uprave može biti ograničena samo u slučajevima regulisanim zakonom.
 • Akcioni plan za provođenje Strategije borbe protiv korupcije sadrži mjere koje se odnose na unapređenje proaktivne transparentnosti.
 • U preporukama reforme javne uprave.
 • Evropski principi dobre uprave u okviru stuba „odgovornost“ podrazumijevaju proaktivnu objavu informacija. Reformski napredak u skladu s ovim principima dio je procesa integriranja BiH u EU.
 • U međunarodnim sporazumima kao što su: Međunarodna konvencija o građanskim i političkim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o pristupu informacijama, Konvencija Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima.
 • Uredba 1049/2001 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30. maja 2001. o javnom pristupu dokumentima Evropskog parlamenta, Vijeća i Komisija reguliraju pristup informacijama u institucijama Evropske unije te propisuju moguća ograničenja.
 • Pravo na pristup informacijama utvrđeno je i Poveljom o temeljnim pravima EU (član 42.)
 • Pravo na pristup informacijama definisano je i kroz deklaracije UN-a koje govore o održivom razvoju (poput tzv. „Deklaracije Rio“ plus 20)
 • Moguće je da je objavljivanje nekih informacija već dio komunikacijskih /PR planova.
 • U međunarodnim i regionalnim istraživanjima, anketama i rang listama.
 • Dobre prakse ostalih država.
 • Zdrav razum