Strategijе reforme javne uprave

Akcioni plan 1 je prvi od dva akciona plana koji su prateći dokumenti Strategije reforme javne uprave. Temeljen na osnovnoj ideji Strategije, on sadrži dogovorene radnje, predviđene za šest ključnih oblasti politika u javnoj upravi, kako bi bili ojačani opći kapaciteti javne uprave.

Karakteristika Akcionog plana 1 je sveobuhvatan pristup. Vijeće ministara i sve vlade, relevantni projekti i aktivnosti donatora su uzete u obzir i svi su bili pozvani da daju svoj doprinos izradi Strategije/Akcionog plana 1. AP 1 daje smjernice međunarodnoj zajednici i donatorima da identificiraju projekte u oblasti reforme javne uprave koje bi trebali finansirati.

Cilj Аkcionog plana 1 je razvijanje kapaciteta za učinkovito i koherentno donošenje politika i koordinaciju za ispunjavanje javnih ciljeva, te izgradnju, jačanje/konsolidaciju i usklađivanje općih sistema javne uprave. U skladu s tim, AP 1 identifikuje 6 reformskih oblasti: