Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), uz podršku Švedske, organizuje konferenciju pod nazivom “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – (ne)naučene lekcije”, koja će biti održana 30. novembra 2023. godine u Sarajevu u hotelu Evropa sa početkom u 10:00 sati.

Nakon dvije decenije od početka procesa reforme javne uprave u BiH, prema ocjeni Evropske komisije zemlja se i dalje nalazi u početnoj fazi reforme.

Prema nalazima SIGMA u svim oblastima reforme prema principima javne administracije, BiH zaostaje za regionalnim prosjekom zemalja Zapadnog Balkana, te je ujedno i najlošije ocijenjena u svim oblastima i ukupno gledano u regionu, sa izuzetkom oblasti Strateški okvir za reformu javne uprave.

Deklerativa opredjeljenja vlada na svim nivoima nisu rezultirala značajnim reformskim iskoracima, a još manje postignućima, uprkos visokom stepenu prioritizacije reformisanja javne uprave od EU i značajnim izdvajanjima donatora kroz projekte tehničke pomoći.

Specifičan konstitucionalni (power-sharing) aranžman zemlje i gotovo kontinuirana politička kriza svakako nisu faktori koji su pogodovali tako kompleksnom izazovu koji se nalazi pred zemljom, kakav je reforma javne uprave.

U takvoj situaciji ne predstavlja iznenađenje da više od dvije trećine građana ispoljava nepovjerenje prema vladama i administraciji, odnosno nezadovoljstvo javnim uslugama.

Konferencija će poslužiti kao platforma za sumiranje i analiziranje (ne)naučenih lekcija kao mogućih putokaza u predstojećim reformskim izazovima. Cilj konferencije je otvoriti debatu o dometima i dostignućima dosadašnjeg procesa reforme javne uprave, sa posebnim fokusom na naučene lekcije i razmotriti naredne korake u svjetlu predstojeće faze procesa pridruživanja EU, otvaranja pregovora.

U svrhu pripreme i poticanja javne diskusije o temi dostignuća reforme javne uprave i smjera daljnjeg kretanja kroz reformski proces planirano je objavljivanje zbornika radova radnog naziva „Reforma javne uprave, 20 godina poslije – (ne) naučene lekcije“. Autori će iz perspektive neposrednih sudionika procesa i/ili aktivnih posmatrača dati svoj osvrt na ključne izazove koji su pratili bilo reformski proces u cjelini, bilo pojedine njegove segmente i/ili oblasti, te moguće pravce djelovanja u svrhu prevazilaženja postojećih izazova i unaprjeđenja budućeg procesa reforme.