“Reforma javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – izazovi i ciljevi”, naziv je okruglog stola, koji su danas organizirali Federalno ministarstvo pravde i SIGMA/OECD (zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj).

Sudionici skupa – dužnosnici federalnog i kantonalnog nivoa, te međunarodni predstavnici elaborirali su različite aspekte i izazove u primjeni federalnog i kantonalnih zakona o državnoj službi.

Kako je Feni kazao federalni ministar pravde Mato Jozić, Vlada Federacije BiH je 2018. godine utvrdila strategiju za reformu javne uprave kojom je, među ostalim, predviđeno i donošenje novog zakona o državnoj službi.

To je pitanje postalo aktuelno nakon presuda Ustavnog suda FBiH, kojima se nalaže Federaciji i kantonima da se na trajnoj osnovi dogovaraju o donošenju jedinstvenog zakona na nivou FBiH.

Ministar Jozić ističe kako slijedi formiranje radne grupe na partnerskom odnosu između kantona i FBiH kako bi se pristupilo izradi novog zakona o državnoj službi, uz puno uvažavanje specifičnosti ta dva nivoa vlasti.

Po njegovim riječima, Vlada FBiH zadužila je Zavod za javnu upravu da bude koordinator reforme javne uprave, te da je ostalo da se razmotri – hoće li spomenuti zakon na federalnom nivou biti samo okvirni, a da svaki kanton donosi vlastiti zakon na temelju tog okvirnog?

Šef Sekcije za evroposku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH Krassimir Nikolov istaknuo je za Fenu kako reforma javne uprave predstavlja iznimno važan segment djelovanja, te da se radi o oblasti koja je uvrštena među 14 prioriteta u sklopu Mišljenja Evropske komisije.

– Evropska komisija će pratiti napredak u pogledu ostvarivanja svih 14 prioriteta kako bi dala vlastite preporuke u vezi  početka otvaranja pregovora – precizirao je Nikolov, potcrtavajući kako je riječ o kompleksnim pitanjima, pogotovu ako se ima u vidu složenost ustavnog sistema u BiH.

Kako je kazao, reforma javne uprave podrazumjeva angažiranost svih organa vlasti, kao i maksimalne napore na planu organizacije državne službe i jačanja odgovornosti, uključujući i izradu određenih politika i unapređenje u segmentu pružanja usluga građanima.

– Mi smo izuzetno motivirana da pružimo pomoć organima vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, kako bi se ostvario napredak – poručio je dužnosnik Delegacije EU u BiH, podsjećajući kako SIGMA posjeduje najbolju tehničku ekspertizu.

Nikolov je, istovremeno, konstatirao kako rad i izgradnja državne službe koja će biti zasnovana na zaslugama predstavlja temelj svake dobre javne uprave.

Direktor Zavoda za javnu upravu FBiH i koordinator za reformu javne uprave u FBiH Enver Išerić izjavio je kako je fokus sudionika skupa (federalni i kantonalni ministri pravde, te federalni i kantonalni koordinatori za reformu javne uprave) na pitanjima koja proizilaze iz primjene postojećih propisa, kojima je regulirana oblast državne službe.

– Siguran sam da ćemo postići dogovor da po pitanju reforme državne službe u narednom periodu radimo zajednički – kazao je Išerić, podsjećajući da takva obaveza proizilazi iz samog Ustava FBiH, koji nalaže da se o pitanjima iz zajedničke nadležnosti FBiH i kantoni dogovoraju na trajnoj osnovi.

U osvrtu na aktuelno stanje, navodi kako državnu službu u FBiH, trenutno, karakterizira rascjepkanost, što dovodi do toga da neki kantoni primjenjuju federalni, a drugi vlastite zakone…, uz ocjenu kako reforma javne uprave predstavlja ‘reformu svih reformi’.

Išerić naglašava kako je cilj – harmonizacija zakonodavstva i politika u skladu s evropskim standardima, uključujući i utvrđivanje načela upravljanja ljudskim resursima kao najvećim bogatstvom koje jedna zemlja može da ima.

Kako je rečeno, reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini počela je 2003. ali još nije dostignut potreban stepen unapređenja u toj oblasti.

Imperativ u tom pogledu istaknut je i u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji iz maja 2019. godine, u kojem je navedeno kako je “potrebno izvršiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcioniranja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kretanju politika u cijeloj državi”.

O provedbi reforme javne uprave u BiH na današnjem skupu govorili su i zamjenici državnog koordinatora za reformu javne uprave prof.dr. Ferid Otajagić i Darko Kasap.