U prostorijama Fakuleta za upravu u Vogošći je jučer, 6.2.2020. godine, održana panel diskusija u organizaciji Fakulteta za upravu i Instituta za promociju javnih politika u BiH na temu „Razvoj održivih kapaciteta za javno privatno partnerstvo u BiH“.

Panel je organizovan sa primarnim ciljem da se istraži i verifikuje pokretanje JPP programa stručne edukacije/stručnog osposobljavanja, kao  konkretne  aktivnosti usmjerene na podršku izgradnji nedostajućih kapaciteta za JPP, koji bi se oblikovao u formi on line platforme, odnosno modula koji omogućavaju eLearning  na daljinu  sa pristupom za selektovane učesnike iz institucija  javnog sektora –  zaposlene u organima uprave i lokalne samouprave u BiH.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave izjavio je na panelu da Kancelarija koordinatora za refomu javne uprave snažno podržava sve incijative za unapređenjem modela javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini i izgradnji kapaciteta za njegovu punu i transparentnu primjenu.

Podsjetio je da je Kancelarija koordinatora, tokom 2016. i 2017. godine, implementirala jedan reformski projekat čiji su ciljevi bili razvoj i harmizacija legislative, obuke i izgradnja kapaciteta, te promocija modela javno-privatnog partnerstva. Nakon ovog reformskog projekta, kao jedan od narednih koraka, prepoznata je upravo ovakva jedna inicijativa pokretanja programa stručne edukacije zaposlenika uprave i lokalne samouprave u BiH.

„Ideja stručnog osposobljavanja koje bi se vršilo putem elektronske obuke, kroz učenje na daljinu, pruža odličnu priliku za  unapređenje kapaciteta javnog sektora za primjenu JPP modela, a da bi se jedan ovakav program održao i dalje unapređivao, potrebna je kontinuirana saradnja javne uprave, akademske zajednice, nevladinih organizacija i drugih partnera“, istakao je Ćuzulan.

Pored organizatora, akademske zajednice i nevladinog sektora te predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave, učešće u panel diskusiji uzeli su i predstavnici, Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), te predstavnici privatnog sektora.

Učesnici panela pružili su podršku programu stručne edukacije  za JPP na predloženim osnovama i  tehničkim elementima – on line platforma sa  pristupom za odabrane polaznike iz organizacija javnog sektora radi sticanja osnovnih i naprednih znanja iz oblasti JPP-a (Open On-line Courses-OOP) te inicijativi za saradnju i umrežavanje nosilaca poslova u realizaciji JPP projekata sa različitih administrativnih nivoa – u obliku inicijative za formiranje JPP foruma ili mreže praktičara  u JPP oblasti. Također, učesnici panela pružili su podršku oblikovanju, kandidovanju i učešću u realizaciji budućih JPP projekata na bazi zajedničkih agregiranih potreba i prioriteta koji proizilaze iz stvarnih potreba i rješavanja problema iz prakse.

Usaglasili su se i da neophodna kontinuirana promocija i zagovaranje JPP kao ukupnog koncepta, pojedinačnih inicijativa i projekata u JPP oblasti prema donosiocima odluka, stranim i domaćim investitorima, poslovnoj zajednici i javnosti u cjelini.