Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave izjavio je danas u Doboju, gdje se održava deveti sastanak Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave, da bi radne strukture za reformu javne uprave u BiH trebale do kraja marta 2020. godine finalizirati  i poslati svim nivoima vlasti u BiH na usvajanje Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme javne uprave BiH, ukoliko žele Evropskoj uniji, ali i građanima u BiH, poslati poruku da su sposobni i spremni odgovoriti na ključne evropske zahtjeve.

On je izrazio očekivanje da i Vlada Republike Srpske usvojiti Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2022. , a koji su ostali nivoi vlasti prethodno usvojili.

Članovima Zajedničke radne grupe obratio se i Krassimir Nikolov, šef Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Evropske unije u BiH naglasivši da je Delegacija Evropske unije spremna pomoći i u osiguranju političke podrške reformi javne uprave.

„Stanje u javnoj upravi je takvo da ne postoji ravnoteža, a što pokazuju raniji izvještaji Evropske komisije. Oni su ukazali, s jedne strane na obim radnika zaposlenih u javnoj upravi, a u isto vrijeme se spominje problem administrativnih kapaciteta i sposobnosti“.

Nikolov je napomenuo da novi rok za izradu AP – mart 2020. godine treba biti i posljednji rok za finalizaciju i usvajanje ovog dokumenta.

Nedžib Delić, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave govorio je o radu na utvrđivanju pasoša indikatora kao alatu koji će pomoći mjerenje učinka definisanih aktivnosti u Akcionom planu.

Naglasio je da su pasoši indikatora rađeni u saradnji sa SIGMA organizacijom te je dokument predstavljen svim predstavnicima tematskih radnih grupa za reformu javne uprave i dostavljen na komentarisanje.

„Pasoši će biti dio budućeg sistema za monitoring Akcionog plana“, dodao je Delić i napomenuo da će treći nacrt pasoša indikatora biti i konačna verzija koja bi trebala biti usaglađena  na sljedećoj sjednici Zajedničke radne grupe.

Stručni savjetnici za reformu javne uprave Dragan Kujundžić, Kenan Avdagić, Selvira Hodžić-Obhođaš,  Sabahudin Suljević i  Miroslav Zeković predstavili su utvrđene pasoše indikatora u oblastima: strateško planiranje, izrada  i koordinacija politika, upravljanje ljudskim potencijalima, pružanje usluga, odgovornost i javne finansijse.

Sastanak je održan u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave uz podršku tima tehničke pomoći koji provodi projekat „Podrška reformi javne uprave u BiH“. Ovaj projekat finansiran je sredstvima IPA II, a u BiH provodi ga Human Dynamics u saradnji sa partnerima.