Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj: 03-34-3-179-1/18 od 07.12.2018. godine), raspisuje se

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta zaposlenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme

Vozač – kurir    1 izvršilac

Opis poslova i zadataka : Upravlja motornim vozilom za potrebe Ureda koordinatora za reformu javne uprave, redovno se stara o održavanju vozila, tehničkoj ispravnosti, registraciji, čuvanju i čistoći vozila; odgovoran je za motorno vozilo i opremu u skladu sa  zakonom; obavezan je brinuti o sigurnosti vozila i parkiranju; obavlja poslove interne i eksterne dostave pošte i materijala za potrebe Ureda koordnatora za reformu javne uprave, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Jedinice i koordinator.

 

Posebni uslovi:

  • SSS tehničkog smjera;
  • položen vozački ispit “B” kategorije;
  • najmanje šest mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva.

Status: zaposlenik

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih u tekstu Javnog oglasa, i isti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije

  • svjedočanstva o završenom traženom stepenu stručne spreme (ako je svjedočanstvo stečeno u inostranstvu dostaviti rješenje o nostrifikaciji);
  • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
  • vozačke dozvola za B kategoriju
  • dokaza o traženom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu);
  • izjave kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
  • uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu (ukoliko je kandidat isti položio).

 

Napomena za sve kandidate:

–  Pored posebnih uslova navedenih u tekstu javnog oglasa, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

–   Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene srednje stručne spreme.

– Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provest će se postupak ispitivanja obavljanjem testiranja.

–   Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz trajanje probnog rada od tri mjeseca.

–  Na kandidata koji bude izabran na radno mjesto na koje se prijavio, primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Uredu koordinatora za rеformu javne uprave. Stručni upravni ispit polaže se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 104/10, 105/12 i 61/14).

– Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) kao i ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

– Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Sve tražene dokumente, uz prijavu na javni oglas koja sadrži kontakt podatke i kratku biografiju, treba dostaviti najkasnije do 19.12.2018. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za popunu radnog mjesta zaposlenika na neodređeno vrijeme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave”          

Dubrovačka 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.