Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija biće održan u petak, 26.10.2018. u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka br. 6. 71 000 Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati.

Predloženi dnevni red sastanka:

  • Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a,
  • Informisanje o stanju u reformskoj oblasti i novom Strateškom okviru za RJU 2018-2022.
  • Informisanje o statusu projekata: ″Strateška komunikacija – faza II″, ″Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u državnoj službi u BiH″ i ″Približavanje uprave građanima – javne kampanje″,
  • Razmjena informacija o aktivnostima u okviru projekta Ambasade Velike Britanije “Podrška vladama u BiH u strateškoj komunikaciji”,
  • Informisanje o aktivnostima u okviru inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”,
  • Diskusija o preporukama Specijalne grupe za reformu javne uprave koje se odnose na Zakon o slobodi pristupa informacijama,
  • Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje,
  • Razno