Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Programom jačanja javnih institucija kojeg u Bosni i Hercegovini implementira njemački GIZ će u narednom periodu pružiti ekspertsku podršku Direkciji za europske integracije, Konkurencijskom vijeću BiH, Uredu za zakonodavstvo BiH, Agenciji za javne nabavke  BiH, Direkciji za ekonomsko planiranje BiH i Regulatornoj agenciji za komunikacije na uvođenju ispitivanja zadovoljstva korisnika.

Navedene državne institucije iskazale su interes za podršku u uvođenju ispitivanja zadovoljstva korisnika u 2018. godini, a na osnovu ranije objavljenog poziva Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Potreba za sistematsko ispitivanja zadovoljstva korisnika na redovnom nivou u javnoj upravi, kao jednog od alata za upravljanje kvalitetom, apostrofirana je i u Principima javne uprave koje je SIGMA/OECD razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske i objavila u novembru 2014. godine. U okviru oblasti Pružanje usluga, princip 3 navodi:

Postoje mehanizmi koji osiguravaju kvalitet javnih usluga, posebna je pažnja posvećena ispitivanju zadovoljstva korisnika i analizi potreba korisnika.

Također, za potrebe monitoringa u ovoj oblasti neki  od indikatora SIGMA/OECD  su:

               Procenat korisnika koji su zadovoljni javnim uslugama i udio institucija u kojima se redovno provodi anketa o zadovoljstvu korisnika (najmanje jednom u dvije godine).

Ured koordinatora za reformu javne uprave je ispitivanju zadovoljstva korisnika posvetio pažnju i u nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022. čije se usvajanje uskoro očekuje.

Podsjećanja radi, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 08.02.2018. godine je zadužilo Ured koordinatora za reformu javne uprave da zajedno sa Agencijom za državnu službu BiH i Institutom za standardizaciju BiH implementira Operativni plan za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine .