U Doboju je 29. I 30. maja ove godine održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog vijeća inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” kojoj su prisustvovale imenovane predstavnice i predstavnici vlasti svih upravnih nivoa i četiri organizacija civilnog društva.

Tokom konstituirajuće sjednice za predsjedavajućeg Savjetodavnog vijeća konsenzusom je izabran doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH a za zamjenicu predsjedavajućeg Savjetodavnog vijeća konsenzusom je izabrana Elvira Mujkić, projektna menadžerica Transparency International BiH.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu ovog tijela kojim je precizirano, između ostalog, da mandat predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća traje 2 godine sa mogućnošću reizbora te da članovi i članice ovog tijela imaju zadatak da koordiniraju za pripremu prijedloga Akcionog plana za provođenje inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” s organima javne uprave, u skladu s ustavnim i zakonskim nadležnostima nivoa vlasti koji ih je imenovao.  U skladu sa Poslovnikom rad Savjetodavnog vijeća je javan.

Drugog dana održana je i radionica o pripremama na izradi akcionog plana za OGP. Rad na akcionom planiranju podrazumijeva blisku saradnju između tijela javne uprave svih nivoa vlasti u BiH i organizacija civilnog društva, s ciljem kvalitetnijeg definiranja prioriteta i aktivnosti. Jačanje dijaloga i saradnje između vlasti i civilnog društva smatra se ključnim korakom u izradi i implementiranju okvirnog akcijskog plana za implementiranje inicijative.

Za našu zemlju se predviđa izrada okvirnog akcijskog plana koji čine akcijski plan Vijeća ministara BiH, akcijski planovi entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH, kako bi se primijenile obaveze iz Inicijative.

Multilateralna inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast predstavlja globalni napor više uključenih članica s ciljem unapređenja rada vlada u svijetu. Partnerstvo za otvorenu vlast je u osnovi inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Podršku u organizaciji konstituirajuće sjednice Savjetodavnog vijeća pružio je Program jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke implementira njemački GIZ.