OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1438-1-2-22-3-14/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

IDB/JIB 4200334950020

Kontakt osoba Tila Arnaut – Biogradlija

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-760

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Adresa: Maršala Tita 9a/I

Telefon: (033) 251-590

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:23.10.2017. u 10:47

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu

Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrkta BiH“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu

Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrkta BiH“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod Opis

Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu

Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrkta BiH“

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

791000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.12.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.12.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.12.2017. 13:15:00

Adresa i mjesto Vrazova br 9

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje Tenderske dokumentacije do 08.12.2017.godine

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinators Office

UIN 4200334950020

Contact person Tila Arnaut – Biogradlija

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Improvement of the information system in the Civil Service Agency of the Federation of BiH, the Civil Administration Agency

of the Republic of Srpska and the Sub-Department for Human Resources of the Brčko District of BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Public procurement for implementation of services Improvement of the information system in the Civil Service Agency of

the Federation of BiH, the Civil Administration Agency of the Republic of Srpska and the Sub-Department for Human

Resources of the Brčko District of BiH

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary

Code Description

Main object 48800000-6 Information systems and servers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

791000,00 without VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

8.12.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 18.12.2017. 13:00:00

Address and place Vrazova 9

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Interested bidders shall be allowed to request in writing and in due time clarification of the tender documentation from the

contracting authority till December 8th 2017