U Doboju je 08. i 09. Juna 2017.godine održan sastanak upravljačkih struktura Projekta “Razvoj kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” (poznatijeg kao SPPD II faza) koji provodi Djikic Consulting Services.  Upravljačke strukture  čine predstavnici upravnih organa sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH imenovani u Implementacioni i Nadzorni tim Projekta. Projekat se finansira putem Fonda za reformu javne uprave sa ciljem unaprijedjenja funkcija strateškog planiranja i razvoja javnih politika u organima uprave u Bosni i Hercegovini.

Projektna podrška za jačanje kapaciteta državnih službenika je osmišljena kao kombinacija teoretskog i praktičnog rada i provodi se kroz modularne programe stručnog osposobljavanja i neposrednu stručnu podršku u radnom okruženju na pripremi i provedbi konkretnih radnih zadataka. U drugoj komponenti kroz projekat se osigurava stručna, normativna i metodološka podrška za uspostavu konzistentnog pravnog okvira srednjoročnog i godišnjeg planiranja povezanog sa planiranjem budžeta, unaprijedjenje funkcija praćenja, izvještavanja i evaluacije shodno specifičnim potrebama i prioritetima svakog upravnog nivoa u Bosni i Hercegovini.

Upravljačke strukture se informirane o napretku u provodjenju projektnih aktivnosti i dali su dodatne prijedloge i sugestije kako bi se uvećala dodatna vrijednost projekta. Tako su tokom prethodnog kvartalnog izvještajnog perioda i Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Srpske su informirani o projektnim aktivnostima i dali su podršku njegovoj provedbi naglašavajući potrebu uključenja rukovedećih državnih službenika u programe obuka.  Projekat je dodatno predstavljen i na regionalnoj konferenciji „Dijalogom i saradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave “u organizaciji projekta Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) i Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH).

Eksterne okolnosti koje su obilježile ovaj izvještajni period su donošenje Zakona o razvojnom planiranju Federacije BiH te izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH i oba ova dogadjaja će svakako uticati i na potrebu prilagodjavanja projektnih aktivnosti specifičnim rješenjima ovih akata u nastavku. Tokom ovog perioda intenzivirane su aktivnosti projektne podrške u neposrednom radnom okruženju (mentoring) posebno u oblasti srednjoročnog planiranja ministarstava Vlade Federacije BiH i razvoja politika na nivou institucija BiH a otpočelo je i provodjenje prvih modula obuka na nivou Brčko distrikta BiH. Posebno je istaknut i podržan primjer Federalnog Zavoda za programiranje razvoja koji je neposredno podržao organizaciju i aktivno sudjelovao i usmjeravao mentorske sastanke sa ministarstvima Federacije BiH u pravcu formulisanja osnovnih elemenata srednjoročnih planova federalnih ministarstava. Naglašeno je i da je bliska saradnja ključnih partnerskih institucija i projektnog tima potrebna kako kod selekcije polaznika obuka tako i u provodjenju mentorskih sastanaka te je sičan interes za aktivnim pristupom iskazan i od Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Pored provedenih 7 modula obuke na svim upravnim nivoima i provedenih mentorskih sastanaka, u ovom kvartalu je značajna pažnja posvećena koordinaciji aktivnosti sa glavnim korisničkim institucijama posebno u Brčko distriktu BiH, te saradnje sa drugim implementatorima projektnih aktivnosti u oblasti razvoja javnih politika i planiranja kao što su projekat USAID Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, Twinning Projekat (Austrija, Slovenija) Sektoru sigurnosti u BiH – agencijama za provedbu zakona te Programa jačanja javnih institucija u BiH, implementatora GIZ.  Kao rezultat ovih koordinacionih aktivnosti dogovoreno je uzajamno sudjelovanje projektnih timova u provedbi obuka kako bi se uskladile i ujednačile glavne metodološke poruke polaznicima.

Od predstavnika upravljačkih struktura posebno su pozdravljene i ocijenjene kao potrebne aktivnosti koje je projekat inicirao na analizi normativnog okvira srednjoročnog planiranja  i razvoja javnih politika u institucijama BiH od kojih se očekuje i da u narednim koracima istraže mogućnosti medjusobnog približavanja i uskladjivanja sistema planiranja izmedju upravnih nivoa entiteta i institucija BiH.