Sarajevo (16.05.2017.) – Donatori u sektoru reforme javne uprave na sastanku održanom danas u Sarajevu iskazali su svoju jasnu podršku da nastave podržavati i ulagati u reformu javne uprave u BiH ali uslov za to je usvajanje Strategije reforme javne uprave za period 2017-2020.

Učesnici sastanka, koji je organizirao Ured koordinatora za reformu javne uprave uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ, jednoglasno su zaključili da će za usvajanje Strategije RJU biti potrebna puna politička podrška.

Predstavnicima donatora danas je prezentiran je nacrt novog strateškog okvira za RJU u BiH za period 2017-2020, a što je jedna od preporuka Evropske komisije, te inicijalni finansijski okvir potreban za nastavak reforme. Strategiju RJU i nacrt akcionog plana za njenu provedbu izradili su Ured koordinatora za reformu javne uprave i predstavnici institucija vlasti sa četiri upravna nivoa, uz podršku eksperata UK GG Fonda i njemačkog GIZ-a.

„Brze i jednostavne procedure, otvoreni podaci i institucije, jeftinije i lako dostupne javne usluge, transparentan i inkluzivan pristup donošenja javnih politika i zapošljavanja, poštivanje profesionalnih standarda umjesto političkog patronata – sve su to evropski standardi koje u javnoj upravi Bosne i Hercegovine s pravom žele i očekuju vidjeti i naši građani. Bosna i Hercegovina reformu javne uprave provodi već deset godina i u tom periodu napravljen je značajan pomak u razumijevanju i postepenom uvođenju evropskih standarda“, istakao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave te pozvao donatore da nastave ulaganja u javnu upravu. Podsjetio je da novi pristup Evropske komisije funkcionisanju javne uprave se odnosi velikim dijelom na izmjenu odnosa između države i građana, građani se više ne vide kao pasivni primaoci, već akteri koji su u središtu javne uprave i procesa donošenja odluka.

On je dodao da je predložen nacrt Strategije zasnovan na Principima javne uprave koje je prethodno razvila SIGMA. Prema njegovim riječima novi starteški okvir treba osigurati monitoring napretka efekata refome, kroz odgovarajuće indikatore učinka, što je također jedan od zahtjeva Principa javne uprave“.

„Prethodni dokumenti nisu imali procjenu koštanja i to smo nastojali ispraviti u ovom ciklusu planiranja“, dodao je Ćuzulan.

Koordinatorice za reformu javne uprave sa nivoa Federacije BiH i Brčko distrikta BiH Mirsada Jahić i Vesna Mišović te zamjenik koordinatora za reformu javne uprave iz Republike Srpske Mikan Davidović, također su naglasili da bez ulaganja donatora građani u BiH neće moći dobiti kvalitetnu, brzu i profesionalnu javnu upravu koja će im biti na usluzi, a ne na teretu.

Opseg strategije, uključivanja kantonalnog nivoa vlasti u provedbu mjera, te koordinacija procesa reforme javne uprave – otvorena su pitanja koja će biti adresirana predstavnicima vlasti u BiH.

Ovo je bio prvi sektorski sastanak u oblasti reforme javne uprave, a preporuka za njegovo uspostavljanje i redovno održavanje data je na februarskom zasjedanju PAR Specijalne grupe.

Sastanku su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Delegacije EU u BiH, predstavnici ambasada Švedske, Velike Britanije, SR Njemačke i Švicarske, GIZ, DEI, kao i predstavnici ministarstava finansija sa svih nivoa vlasti u BiH.