U okviru Projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ koji se implementira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a koji za opšti cilj ima jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika u organima javne uprave na svim upravnim nivoima, započet je proces obuka u oblasti javnih politika za Brčko Distrikt. Prvi modul obuka održan je 8. i 9. maja.

Otvarajući prvi modul obuke, ključni ekspert za razvoj politika na projektu, Srđan Blagovčanin, naglasio je da će paralelno sa odvijanjem procesa obuka kroz 4 modula, biti osigurana neposredna stručna podrška institucijama Brčko Distrikta u razvoju politika.

Kroz uvodni modul obuke ekspertica za razvoj javnih politika na projektu Fatima Mahmutćehajić prezentovala je ključne odrednice ciklusa razvoja politika, naglašavajući potrebu stvaranja svih preduslova za uspostavljanje funkcionalnog sistema razvoja javnih politika. Stručno osposobljavnje državnih službenika je važan korak u kontekstu izgradnje kapaciteta za izradu i implementaciju javnih politika.

Kroz četiri modula obuka polaznici će se upoznati sa svim fazama procesa izrade i realiziacije javnih politika, te će uz mentorsku podršku samostalno raditi na izradi javnih politika od ključne važnosti za Brčko distrikt.