U sklopu procesa uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini, Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva institucije da apliciraju za podršku pri uvođenju sistema upravljanja kvalitetom zasnovanom na modelu Zajedničkog okvira za procjenu –   Common Assessment Framework (CAF) tokom 2017.godine.

Na osnovu Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018.godine, a u cilju jačanja kapaciteta javne uprave, pokrenuta je inicijativa za implementaciju modela CAF u institucijama Bosne i Hercegovine koje za to iskažu interes. Također, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je svojim zaključkom sa sjednice održane 08.02.2017. godine preporučilo institucijama BiH da razmotre uvođenje nekog od preporučenih  modela za upravljanje kvalitetom, a između ostalog i CAF model. Podsjećamo vas da prema kategorizaciji  principa za javnu upravu koje je SIGMA/OECD  razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske i objavila u novembru 2014 godine, kroz oblast Pružanja usluga naglašen je princip: postojanje mehanizama koji osiguravaju kvalitet javnih usluga.

Institucije koje se odluče za ovaj proces proći će kroz tri faze. Tokom prve faze se formira radna grupa, dok će kroz drugu fazu ista izvršiti samoprocjenu organizacije i to u vremenskom intervalu ne dužem od tri mjeseca, te će pripremiti izvještaj o samoprocjeni. U posljednjoj fazi, za radnu grupu i rukovodstvo institucije se organizira seminar o prioritetizaciji, nakon kojeg se izrađuje plan unapređenja institucije. Ured koordinatora za reformu javne uprave bi u saradnji sa CAF trenerima iz partnerskih institucija, odabranim institucijama koje iskažu interes, pružio obuku i obezbijedio savjetodavnu pomoć tokom cijelog procesa implementacije CAF modela. Naglašavamo da su CAF treneri prošli obuku i certificirani su od strane Europskog instituta za javnu upravu (EIPA).

U prethodom periodu, Ured koordinatora je uspješno implementirao CAF model, kao i pružio obuku i savjetodavnu pomoć i Agenciji za državnu službu BiH, Agenciji za statistiku BiH i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, koje su također uspješno implementirale navedeni model.

Uvođenje modela upravljanja kvalitetom institucijama javne uprave treba da osigura unapređenje kvaliteta usluga koje institucije pružaju građanima i drugim korisnicima usluga, kao i podizanje ukupnog nivoa organizacione efikasnosti, kapaciteta i sposobnosti organizacije u svim bitnim aspektima njenog rada. Na ovaj način organizacije javne uprave kroz unapređenje vlastitog rada i perfomansi dostižu i standarde javne uprave, što doprinosi ostvarivanju ukupnih ciljeva reforme javne uprave

Ovaj poziv za iskazivanje interesa se odnosi na:

Institucije Bosne i Hercegovine – ministarstva, institucije i tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Zainteresirane institucije mogu se prijaviti najkasnije do 07.04.2017.godine, popunjavanjem i slanjem obrasca  za iskazivanje interesa Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Obrazac aplikacije možete preuzeti ovdje.

Popunjen  i potpisan obrazac aplikacije se šalje na: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, 71000 Sarajevo, sa naznakom ZA CAF IMPLEMENTACIJU ili skenirano na e-mail adresu: kenan.avdagic@parco.gov.ba .

Na bazi dostavljenih aplikacija Ured koordinatora za reformu javne uprave će u saradnji sa partnerskim institucijama koje koordinišu provedbu Operativnog plana i donatorskim organizacijama i programima, koje podržavaju inicijativu na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom, izvršiti selekciju institucija kojima će biti pružena podrška u implementaciji CAF alata tokom 2017.godine.

U razmatranju aplikacija, koristiće se sljedeći okvirni kriteriji:

  • Veličina organizacije,
  • Opredjeljenje menadžmenta za implementaciju CAF modela,
  • Spremnost institucije za osiguranje potrebnih resursa za implementaciju gore navedenog modela
  • Prethodno iskustvo institucije sa standardima i alatima za upravljanje kvalitetom,
  • Specifične potrebe institucija i obrazloženja zahtjeva za uvođenje modela upravljanja kvalitetetom usluga koje insitucija pruža/poslova koje obavlja.

Lista institucija kojima će biti pružena podrška pri implementaciji CAF modela u 2017. godini će biti objavljena na web stranici www.parco.gov.ba. Aplikacije institucija koje ne budu prihvaćene za podršku u 2017.godini, imajući u vidu ograničenost resursa i raspoloživih kapaciteta, biće kandidovane za razmatranje za podršku u narednom ciklusu CAF implementacije u 2018. godini.

Više informacija možete dobiti na e-mail: kenan.avdagic@parco.gov.ba, kao i na linku:

http://parco.gov.ba/upravljanje-kvalitetom/

na kojem možete pronaći dokumente kao što su Smjernice za samoprocjenu – CAF 2013, Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika javne uprave BiH, kao i druge dokumente vezane za upravljanje kvalitetom.