Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan za Oslobođenje ističe kako se javna uprava još pogrešno smatra političkim monopolom stranaka

Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi u fazi pripreme novog Strateškog okvira – strategije i akcionog plana koji bi trebao dati novi impuls reformi javne uprave. Kako je za Oslobođenje kazao koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, za sada se još uvijek provodi Revidirani akcioni plan 1, a zajedničkoj radnog grupi je dostavljen drugi nacrt Strategije reforme javne uprave.

Otvaranje ka javnosti

-Kako još uvijek postoje neusaglašena pitanja u vezi ovog dokumenta u toku su sastanci sa članovima Zajedničke  radne grupe, po nivoima vlasti. U februaru je pripremljen prvi nacrt akcionog plana za provođenje Strategije reforme javne uprave. Što se tiče ukupnih rezultata u provođenju reforme javne uprave, mi smo uradili izvještaj o provođenju mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 i uputili smo ga predsjedavajućem Savjeta ministara BiH na mišljenje, kazao je Ćuzulan. Prema izvještaju, institucije uprave u BiH su, zaključno sa krajem 2016. , ispunile 68% mjera iz RAP 1. Kao i u prošlom izveštaju, najveći procenat realizacije je u oblasti Institucionalna komunikacija (79%), dok je najmanji u oblasti eUprava (50%). Posmatrano po nivoima od početka provedbe RAP1 do kraja 2016. godine provedeno je – na nivou BiH – 67%, na nivou FBiH 64%, u RS – 75% i u BD BiH – 63% mjera iz RAP1.

Koordinator naglašava da postoje politički i instituicionalni otpori kada su u pitanju podaci o zaposlenim u javnom sektoru, te da se javna uprava još pogrešno smatra političkim monopolom stranaka. Zbog toga u Uredu koordinatora za reformu javne uprave toliko insistiraju na transparentnosti podataka.

Nedavno je počela implementacija projekta „Podrška reformi upravljanja javnim sektorom u BiH“ (IPA II), a provodi ga Svjetska banka.

-Projekat ima dvije komponente, a jedna od njih predviđa uspostavljanje registra zaposlenih u javnom sektoru. U izvještajima Svjetske banke navodi se da BiH nema konsolidovane baze podataka ili registre uposlenika, kao i da ne postoji nijedna institucija koja ima ovlaštenja da, u cilju koherentne analize politika, konsoliduje podatke o zapošljavanju u javnom sektoru za BiH u cjelini. Štaviše, ne postoji ni jedan unifikovan registar za RS i FBiH svake zasebno, bilo da konsoliduje kantonalne i opštinske uposlenike ili one koje plaćaju vanbudžetski fondovi. Očekuje se da će baze podataka obuhvatiti zaposlene u kantonima, opštinama, zdravstvenim institucijama i vanbudžetskim fondovima, kazao je Ćuzulan.

Kada je u pitanju opšta percepcija građana i povjerenje u institucije, Ćuzulan smatra da je jedan od načina svakako da se institucije više otvore prema javnosti, odnosno prema građanima i da budu transparentnije.

Prvi korak

Ukratko, provođenje standarda proaktivne transparentnosti. Podsjetiću vas da su ove standarde izradile četiri institucije: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije, Agencija za  statistiku i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, uz pomoć njemačkog GIZ-a, a u saradnji sa civilnim društvom. Mi smo definisali standarde, proveli ih u svojim institucijama i očekujemo da institucije slijede naš primjer. Dodatno, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave je lider u ovom procesu i prva je institucija na nivou Savjeta ministara BiH koja je izradila metodologiju za uvođenje budžeta za građane kao i sam „Bužet za građane“.  Radi se dokumentu koji na jednostavan i ilustrativan način prikazuje budžet naše institucije za 2017. Godinu, poručio je Ćuzulan.

Dodao je da je proaktivna transparentnost možda prvi korak u jačanju povjerenja građana.

-Tu su svakako jačanje kvaliteta i brzine usluga, jer institucije ponekad treba podsjetiti da su one tu radu građana, a ne sama sebi svrha, zaključuje Ćuzulan.

(Izvor: Oslobođenje, tekst: Anja Grabovac – Zvjerac, foto: Damir Ćumurović)