Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan smatra da bh. političari konačno moraju preuzeti vlasništvo nad procesom reforme javne uprave te shvatiti da je taj posao prevashodno u našem interesu.

U razgovoru ističe da je reformisana javna uprava jedan od tri stuba reformi koje treba da rezultiraju većim ekonomskim razvojem i zapošljavanjem i korištenjem resursa podrške koje su mnoge evropske zemlje u predpristupnoj fazi vrlo pametno iskoristile.

Naglašava da Evropska komisija želi vidjeti da je BiH na strateški način pristupila pitanju nastavka provođenja reforme javne uprave te da to praktično znači da trebamo imati novi, jedinstven dokument.

– Svake godine EK u svom izvještaju nas upozorava da moramo graditi profesionalnu i etičnu državnu službu, biti transparentni, donositi odluke u njaboljem interesu građana, realno planirati i u stilu dobrog domaćina se odnositi prema budžetima koje 'pune' građani BiH. Moramo raditi u najboljem interesu građana, ali i omogućiti biznis zajednici bolji poslovni ambijent. Nažalost, nekada imam utisak da EU pokazuje više interesa za nas od nas samih – smatra koordinator za reformu javne uprave.

Navodi da Ured koordinatora provodi aktivnosti na pripremi nove strategije reforme javne uprave te je u proteklom periodu izradio nekoliko ključnih dokumenata koje će ponuditi predstavnicima međuinstitucionalnih radnih grupa kao podlogu za pripremu novog strateškog okvira.

Napominje da je Vijeće ministara BiH sredinom prošle godine zadužio Ured koordinatora da pokrene aktivnosti na razvoju novog srednjoročnog Strateškog okvira za reformu javne uprave do 2020.

O svim aktivnostima koje provode informirat će Vijeće ministara BiH, a imaju i saglasnosti za nastavak aktivnosti na ovom procesu od Brčko distrikta BiH i RS-a. Vlada Federacije BiH već je dala saglasnost i zadužila predstavnike struktura za reformu javne uprave s nivoa FBiH da daju puni doprinos u aktivnostima pripreme novog strateškog okvira za reformu javne uprave.

Bi će potrebno, naglašava Ćuzulan, da četiri vlade imenuju službenike za rad radnih grupa kako bi oni mogli aktivno učestvovati na pripremi nove strategije i akcionog plana za njeno provođenje.

Proces izrade Strateškog okvira za reformu javne uprave iziskivat će, dodao je, visok nivo saradnje, konsultacija i koordinacije značajnog broja organa najviših nivoa javne uprave u BiH, dijaloga i konsultacija s nevladinim sektorom, predstavnicima poslovne te akademske zajednice u BiH.

Ćuzulan također navodi da su se svi nivoi vlasti pozitivno odredili prema Reformskoj agendi te da je sada vrijeme kada se očekuju konkretne aktivnosti na njenom provođenju.  

– Dokument Operativni plan za pripremu novog strateškog okvira nudi cjelovit pristup izradi nove strategije i akcionog plana za reformu javne uprave kroz međuvladine radno-konsultativne strukture četiri upravna nivoa koje će razvijati, usaglašavati i utvrđivati finalni prijedlog Strateškog okvira reforme javne uprave. Predložena je okvirna struktura novog strateškog dokumenta usaglašena s prioretima Reformske agende za BiH za period 2015-2018. godina, potrebama procesa pridruživanja Evropskoj uniji, a posebno principima reforme javne uprave – naglasio je Ćuzulan.

Predloženo je da baza za definisanje obima budućeg Strateškog okvira RJU bude pet oblasti i to: razvoj politika i koordinacija, javna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama.

Na pitanje hoće li nova strategija biti fokusirana jednim dijelom i na Partnertsvo za otvorenu vlast, odgovorio je da se sam koncept Partnerstva temelji na principima transparentnosti vlasti, s naglaskom na, između ostalog, javno dostupne informacije, ispunjavanje osnovnih standarda otvorenosti podataka, aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka, kao i postojanje odgovarajućeg okvira za pozivanje vlasti na odgovornost kroz različite mehanizme.

– Ove principe naći ćete i u principima reforme javne uprave. Svakako da će Partnerstvo za otvorenu vlast naći mjesto u novoj strategiji – kazao je Ćuzulan.

Ističe da je Ured koordinatora napravio prošle godine iskorak ka promociji proaktivne transparentnosti te je zajedno s organizacijama civilnog društva izradio dokument Standardi proaktivne transparentnosti i Politika proaktivne transparentnosti, kojima su potvrdili strateško opredjeljenje da unaprijede transparentnost u svom radu.

Također, prvi su objavili sve budžetske informacije koje su dostupne na njihovoj web stranici.

Ćuzulan očekuje da će njihov primjer slijediti i druge institucije, jer bez povjerenja građana u sopstvene institucije nema dobre atmosfere za reforme. One svojim primjerom moraju to povjerenje da zasluže.

Jedan od projekata čija je implementacija nedavno ozvaničena je "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe BiH“.

Ocjenjujući da je očigledno da su razmjere korupcije kod nas takve da ugrožavaju temelje društva i svakog napretka, Ćuzulan podvlači da ovim projektom neće iskorijeniti korupciju, ali žele dati doprinos u borbi protiv ovakve pojave.

-Kroz implementaciju ovog projekta bit će realizovano nekoliko aktivnosti, a najvažnije su tematsko istraživanje javnog mnijenja, razvoj i implementacija programa obuke o problemu korupcije u javnoj upravi, izrada priručnika za zaposlene u organima državne službe/uprave u BiH i provođenje javne kampanje i promovisanje projektnih aktivnosti i rezultata – kazao je Ćuzulan.  

Projekat će u narednih 12 mjeseci biti implementiran na četiri upravna nivoa. Bit će od ključne važnosti da institucije provedu preporuke koje su izlazni rezultat ovog projekta. (Autor: Fena)