OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1438-1-1-10-3-4/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

IDB/JIB 4200334950020

Kontakt osoba Tila Arnaut – Biogradlija

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-760

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Adresa: Maršala Tita 9a/I

Telefon: (033) 251-590

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:25.4.2016. u 16:12

 

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o javnoj nabavci roba za implementaciju projekta „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture ( backup serveri)“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o javnoj nabavci roba za implementaciju projekta „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju

poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture ( backup serveri)“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod Opis

Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ugovor o javnoj nabavci roba za implementaciju projekta „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju

poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture ( backup serveri)“

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

 

39500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bosna i Hercegovina, Republika Srpska – Banja Luka, Data Centar , P-1 , Trg Republike Srpske broj 1

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

maksimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj

dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

 

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.5.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.5.2016. 13:10:00

Adresa i mjesto Vrazova br 9, 71 000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Pojašnjenja tenderske dokumentacije mogu se zahtjevati do 13.05.2016.godine do 13,00 h isključivo putem portala ejn.gov.ba.