Članovi Upravnog obora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj 12.02.2016. u Brčkom dali su saglasnot za prijedloge odluka o dodjeli ugovoa za dva projekta iz oblasti Institucionalna komunikacija: „ Obuka službenika za informiranje/odnose s javnošću-faza II“ i „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“.

Projekat „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II” nastavak je prve faze istoimenog projekta, koji je proveden tokom 2010. godine. U prvoj fazi realizirane su obuke službenika zaduženih za odnose sa javnošću i ojačana je saradnja među njima i razmjena iskustava, između ostalog, i kroz organizaciju PR Network konferencije na kojoj je 70 PR službenika iz javne uprave, kao i predstavnika nevladinog sektora razmijenilo znanja i iskustva sa predavačima koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Svrha projekta je osigurati dalji razvoj ljudskih potencijala u ovoj oblasti i proširiti ekspertizu i kompetencije službenika za odnose sa javnošću u organima uprave u BiH, kroz obuku iz dodatnih oblasti značajnih za njihov rad. Ured očekuje da će kroz projekat biti pripremljena analiza, odnosno presjek stanjao obukama koje su stručnjaci u ovoj oblasti do sada imali, te na osnovu te analize identificirana područja u kojima su PR službenicima potrebna dodatna znanja i vještine. Na osnovu analize, biće potrebno razviti program i održati dodatne obuke, a Ured očekuje da će one uključivati savremene trendove u oblasti komunikacija. Jedan od ciljeva je i organizacija novog PR Network-a, koja bi predstavljala nastavak umrežavanja službenika za odnose sa javnošću, s ciljem dijeljenja znanja i iskustva, te jačanja saradnje PR profesionalaca.

Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1 za njenu provedbu, a kroz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima i Institucionalna komunikacija definisano je nekoliko mjera koje se odnose na problematiku borbe protiv korupcije. Projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ doprinijet će  izgradnji profesionalne i etične državne službe na svim nivoima vlasti u BiH kroz povećanje transparentnosti u radu uprave, jačanje integriteta i podizanje svijesti o problemu korupcije u radu javnih službi.     

Namjera je da se kroz projekat, koji se sastoji od tri komponente,  analizira problem kojeg stvara korupcija u radu javnih službi, promovišu etička načela i principi dobre uprave i državne službe, te da se osigura priprema i realizacija programa obuke vezanih za borbu protiv korupcije koji su usmjereni na jačanje kapaciteta državnih službenika i razvoj efikasnih sredstava za suočavanje sa ovim problemom. Namjenski dizajniran program obuke treba pomoći zaposlenima, kako onima koji već rade u organima uprave tako i onima koji se zapošljavaju po prvi put u državnoj službi, da se upoznaju sa preventivnim djelovanjem kod slučajeva pojave korupcije i sukoba interesa, kao i relevantnim propisima i drugim dokumentima koji se odnose na ovu oblast. Edukacija treba doprinijeti ličnom razvoju svakog pojedinačnog zaposlenog, ali i razvoju i jačanju institucionalnog integriteta državne službe/uprave u BiH u cjelosti. Predviđena je obuka za oko 850 polaznika sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH (projekat je zajednički za ova četiri nivoa) te specifična obuka za oko 30 službenika – trenera.   Također, planirana je i promotivna antikorupcijska kampanja.  

Osim ispunjavanja mjera iz Strategije RJU i Revidiranog Akcionog Plana 1, realizacija projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ treba doprinijeti i ispunjavanju opštih, kao i posebnih kategorija ciljeva utvrđenih u Strategiji za borbu protiv korupcije 2015-2019.

Članovi UO FRJU usvojili su i Izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2015. godinu,  kao Procedure upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave.