Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak, 11.02.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9, sa početkom u 12 sati.

Predlaženi dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 12.10.2015. godine

2.    Analiza i verifikacija podataka iz godišnjeg izvještaja o napretku za 2015. godinu

3.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti Javne finansije u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2016. godinu

4.    Informacija o projektu „Javno privatno partnerstvo“

5.    Informacija o projektu „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta“

6.    Razno.