OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM (BROJ 423-2-2-11-46/14)

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Tila Arnaut

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

IDB/JIB: 4200334950020

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije:

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Javno privatno partnerstvo""

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Javno privatno partnerstvo"

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a)    Razvoj zakonskog okvira za JPP  b)    Izgradnja kapaciteta i angažman privatnog sektora  c)    Promotivna kampanja

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:

1.662.425,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova:

Većina aktivnosti na projektu će se provoditi u  gradovima Sarajevo, Banja Luka i Brčko, uz mogućnost putovanja i u druge gradove u BiH shodno potrebi kontakata sa pojedinim institucijama – predstavnicima korisnika. Sjedište projekta treba biti ustanovljeno na području Sarajeva, uzimajući u obzir činjenicu da je i sjedište ugovornog organa  na istoj lokaciji.

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja:

18 mjeseci od zaključenja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost:

Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost:

Kao u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka:

Ograničeni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora:

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum:

Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.12.2014.

IV.3.b. Novčana naknada:

Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 26.12.2014. Vrijeme: 13:00 h

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dkumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adrese: Tila.Arnaut@parco.gov.ba. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovoronog organa u pisanoj formi,e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće tj. 16.12.2014. godine. Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.