Izvještaj o izvršenom proširenju informacionog sistema za upravljanje budžetom BMIS usvojen je na jučerašnjoj sjednici Nadzornog tima za oblast Javne finansije. Naime, ovaj sistem nadopunjen je softverskom komponentom za rodno odgovorno budžetiranje. Svrha ovog projekta je da se kroz budžete vlada uvede princip rodne jednakosti. Rodno odgovorno bužetiranje objedinjuje politike, budžetiranje i rodnu jednakost u svrhu transparentnijeg trošenja sredstava prema spolu.

Uvažavajući stav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prisutni članovi NT-a zaključili su da se krene u proceduru revidiranja dokumenata vezanih za projekat „Javno privatno partnerstvo“.

Na sastanku je verifikovani i podaci iz tabela aktivnosti i ciljeva za polugodišnji izvještaj  napretku za prvu polovinu 2014. godine.