Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrili su revidirani projektni prijedlog i projektni zadatak "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata", a nakon što je Ured za razmatranje žalbi BiH poništio prethodnu proceduru javne nabavke.   

Projekat "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata"  ima za cilj da generalno poveća konkurentnost privrede u našoj zemlji i da stimuliše poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, kroz korištenje informacione i komunikacione tehnologije u restruktuiranju državne uprave. 

Navedenim revidiranim projektom bit će stvorena  kompletna mapa puta, usaglašena sa svim relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla sa javnim vlastima u BiH kroz jedinstvenu tačku kontakta i elektronski.

Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata praktično predstavlja red koraka koje je potrebno da vlade, na tri upravna nivoa vlasti (FBiH, Brčko distrikt BiH i BiH), urade, kako bi se postiglo da poslovni subjekti mogu na jednom mjestu, za kratko vrijeme i što jeftinije registrirati svoju djelatnost.

Projekat se ne odnosi  na Republiku Srpsku koja je već završila jednu fazu reforme registracije poslovnih subjekata.   

O projektu će se naknadno izjasniti članovi Upravnog odbora Fonda koji nisu prisustvovali sjednici.

UO Fonda, između ostalog, dao je saglasnost i na Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za prva tri mjeseca ove godine.