Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast E-Uprava bit će održan 6. februara 2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Vlade Federacije BiH, sa početkom u 13 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka,

3. Diskusija o projektu "Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge", usaglašavanje/usvajanje projektne dokumentacije (projektnog prijedloga i projektnog zadatka),

4. Diskusija o projektu "Specijalistički program obuka za IT menadžere",
usaglašavanje/usvajanje projektnog zadatka,

5. Diskusija o projektu "Izrada kataloga javnih registara u BiH", usaglašavanje/usvajanje projektnog prijedloga i pProjektnog zadatka,

6. Diskusija o nacrtu pProjektnog prijedloga "Sistemi za upravljanje dokumentima i e-sjednicama vlada",

7. Razmatranje prijedloga Plana sastanaka NT-a i dogovor oko programskih/ključnih aktivnosti NT-a u 2014. godini,

8. Ažuriranje ukupne liste projekata i utvrđivanje prtoriteta za 2014. godinu,

9. Priprema Godišnjeg izvještaja o napretku za 2013. godinu i verifikacija dostavljenih podataka,

10. Razmatranje narednih aktivnosti vezanih za projekat "Mapa puta za refomu registracije poslovnih subjekata" nakon Rješenja Ureda za ruzmatranje žalbi,

11. Ostalo (nova imenovanja članova NT-a ispred BD BiH, izbor novog predsjedavajućeg NT-a).