Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedjeljak  27.01.2014. godine u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 21.10.2013god. Banja Luka);

2.    Analiza Godišnjeg izvještaja o napretku za 2013.godinu;

3.    Razmatranje projektnih ideja i utvrđivanje prioritetnih projekata za 2014. godinu;

4.    Plan održavanja sastanaka NT za tekuću godinu;

5.    Razno;