Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave usvojili su na sjednici održanoj u utorak (17.12.2013) u Sarajevu projektni prijedlog i projektni zadatak „Rodno odgovorno budžetiranje“.

Ovo je jedinstven pokušaj da se po prvi put u našoj zemlji, kroz budžete vlada, uvede princip rodne jednakosti. Rodno odgovorno bužetiranje objedinjuje politike, budžetiranje i rodnu jednakost u svrhu transparentnijeg trošenja sredstava prema spolu.

Svrha ovog projekta je efikasna podrška planiranju i upravljanju budžeta u segmentu rodno odgovornog budžetiranja kao sastavnog dijela procesa pripreme budžeta i vođenje modernog i transparentnog sistema upravljanja javnim finansijama primjenom informacionih tehnologija.

Realizacija projekta omogućila bi budžetskim korisnicima upravnih nivoa vlasti BiH da, u procesu planiranja, putem uspostavljenih BMIS konekcija, efikasno komuniciraju sa nadležnim ministarstvima finansija koja će odobravati prijedlog rodno odgovorne raspodjele budžeta zajedno sa ostalim segmentima budžeta. Ovim bi se i ministarstvima finansija omogućila efikasna analiza i izvještavanje segmenta budžeta koji se odnosi na rodno odgovorno budžetiranje zajedno sa svim ostalim segmetima budžetiranja koji su potrebni za efikasno i sveobuhvatno upravljanje budžetima.

Uvođenje principa rodne jednakosti u pravni, institucionalni i politički okvir u BiH temelji se na obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, članstva u međunarodnim asocijacijama i principa zaštite temeljnih ljudskih prava sadržanih u Ustavu BiH.

Projekat je nadogradnja savremenog BMIS sistema koji je ranije uveden u ministarstva finansija na sva četiri upravna nivoa.

Članovi Upravnog odbora Fonda prihvatili su, između ostalog, i projektni zadatak „„Javno privatno partnerstvo”.  Cilj ovog projekta je uspostava funkcionalnih sistema javnog privatnog partnerstva na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama, a čime se investitorima otvara put da ulažu u našu zemlju.

Data je i podrška projektnom prijedlogu i projektnom zadataku „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“. Projektom će se uspostaviti sistem redukcije administrativnih prepreka u prijedlozima propisa kao i u postojećim propisima posredstvom mehanizma procjene uticaja propisa, uspostaviće se i/ili ojačati kapaciteti institucije/a odgovorne za kontrolu propisa u pogledu administrativnih prepreka.

S obzirom na to da se projekt odnosi i na reformsku oblast Strateško planiranje, koorinacija i izrada politika, njegovom implementacijom realizirat će se i cilj iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, a odnosi na uspostavljanje u poslovnicima VM/vlada potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvaliteta propisa/politika.

Svi ovi projekti su podrška provedbi reforme javne uprave kako bi se izgradila profesionalna, transparentna i efikasna javna uprava u Bosni i Hercegovini.