Sastanak članova Nadzornog tima za za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak, 17.10.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ministarstva finansija i trezora BiH, Trg BiH 1, sala 1719, 17 sprat, sa početkom u 11 sati.

Dnevni red sastanka:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 11.06.2013. godine;

2.    Usvajanje projektnog zadatka za projekat „Javno privatno partnersvo“;

3.    Usvajanje projektnog prijedloga za projekat „Rodno odgovorno budžetiranje“;

4.    Usvajanje projektnog zadatka za projekat „Rodno odgovorno budžetiranje“;

5.    Saradnja Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije sa twinning projektom „Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH“;

6.    Razno.