Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH je na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrio projekat "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata".

Projekat "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata"  ima za cilj da generalno poveća konkurentnost privrede BiH i da stimuliše poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, kroz korištenje informacione i komunikacione tehnologije u restruktuiranju državne uprave.

Navedenim projektom bit će stvorena  kompletna mapa puta, usaglašena sa svim relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla sa javnim vlastima u BiH kroz jedinstvenu tačku kontakta i elektronski.

U konačnici ovaj projekat direktno doprinosi mogućnosti da se registracija preduzeća izvrši na jednom mjestu bilo elektronski tj. online  ili na jednoj fizičkoj lokaciji sa znatno smanjenim vremenom postupka i ukupnim troškovima čime se povećava konkurentnost BiH u privlačenju stranih investicija i ukupnom ambijentu poslovanja.

Na današnjoj sjednici usvojeni su projektni prijedlozi za projekat "Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II" i za projekat "Javno privatno partnerstvo (JPP)".

Projekat "Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II"  ima za cilj jačanje procesa strateškog planiranja i izrade javnih politika  u organima javne uprave, sa ciljem pružanja boljih javnih usluga ljudima u BiH i pružanja podrška procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Cilj projekta  "Javno privatno partnerstvo (JPP)"  je uspostava funkcionalnog sistema javnog privatnog partnerstva u BiH u skladu s evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama.

Upravni odbor Fonda, između ostalog, usvojio je i Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. april – 30. juni 2013. godine.