Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast e-Uprava bit će održana u srijedu, 29. maja 2013 godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Vrazova 9, Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati.

 

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 26. marta 2013.);

3. Diskusija o nacrtu Projektnog zadatka "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata";  

4. Diskusija o nacrtu projektnog prijedloga "Cjeloviti program edukacije za IT kadrove sa rukovodećim funkcijama";

5. Informacija o održanim prezentacijama za projekat "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

6. Diskusija o projektnoj ideji "Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge: autentifikacija  i identifikacija, plaćanje usluga, integracija sa bazičnim registrima";

7. Razno.