Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u petak, 22.03.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 11 sati.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 06.12.2012. godine

2. Ažuriranje liste projekata iz reformske oblasti Javne finansije u skladu sa Revidiranim AP1 i utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2013 godinu

3. Analizu stanja u reformskoj oblasti Javne finansije i provedba mjera iz RAP1 u 2013. godini

4. Prijedlog Plana održavanja sastanaka Nadzornog tima za 2013. godinu za reformsku oblast Javne finansije

5. Realizacija projekata iz IPA fondova

6. Saradnja sa twinning projektom izmedju Austrije i BiH o nacionalnom planiranju

7. Razno.