Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak, 06.12.2012. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 12 sati.

 

Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 18.10.2012. godine;

2.    Razmatranje proširenja projekta BMIS;

3.    Održavanje BMIS sistema;

4.    Usaglašavanje termina za obuku;

5.    Organizacija studijskog putovanja u okviru projekta BMIS;

6.    Organizacija završne konferencije za projekat BMIS;

7.    Usvajanje projektnog prijedloga „Javno privatno partnerstvo“

8.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti Javne finansije u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2013 godinu;

9.    Analizu stanja  u reformskoj oblasti JF – provedba mjera iz RAP1 i dostavljanje informacija   za pripremu godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2012. godinu;

10.    Razno.