Pozivaju se kandidati da pristupe polaganju pismenog dijela stručnog ispita za radno mjesto državnog službenika, 1/01 viši stručni saradnik za finansije, na koje su konkurisali u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, sa krajnjim rokom za prijave 08.08.2012. godine.

 

Polaganje stručnog ispita će se održati 15. oktobra 2012. godine sa početkom u 11:00 sati, u Uredu koordinatora za reformu javne uprave (Velika sala u prizemlju), Vrazova br. 9, Sarajevo.

Kandidati su dužni na pismeni dio ispita ponijeti ličnu kartu, a kandidati koji polože pismeni dio ispita, dužni su na intervju donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca).

Za kandidate koji polože pismeni dio stručnog ispita, usmeni dio stručnog ispita (intervju) održat će se istog dana, u sali Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9 Sarajevo.

Više informacija možete pronaći na web stranici Agencije za državnu službu BiH, u sekciji Konkursi u postupku.