Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima od 21.03.2012. godine,

2. Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima – provedba mjera iz RAP1,

3. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU,

4. Razno.  

Biće održan u četvrtak, 05.04.2012. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu RS, Vladike Platona bb, 78 000 Banjaluka.

Tema sastanka je analiza stanja u reformskoj oblasti i nadzor implementacije reforme javne uprave. Predviđeno je da sastanku prisustvuju članovi i zamjenici članova Nadzornog tima, kao i koordinatori za reformu javne uprave sa svih nivoa vlasti.

Materijale za ovaj sastanak registrovani korisnici mogu preuzeti ovdje.