Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju , sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Analiza stanja u reformskoj oblasti SPKIP – provedba mjera iz RAP1;

3. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU

4. Implementacija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ dosadašnji napredak, problemi i naredni koraci;

5. Razno;

biće održan u utorak 27.03.2012. godine u Sarajevu u Uredu koordinatora za RJU, ulica Vrazova 9. S početkom u  12:00 sati.