Dvadeset peta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana 13.02.2012. godine sa početkom u 12:00 sati  u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala 22), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 08.12.2011. godine;

2.    Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 13.01.2012. godine;

3.    Izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01.-31.12.2011. godine sa prijedlogom Odluke o usvajanju izvještaja;

4.    Informacija o pregledu prioritetnih projekata za finansiranje iz sredstava Fonda za reformu javne uprave sa prijedlogom zaključaka;

5.    Nacrt Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

6.    Rasprava o Dodatnim smjernicama za procjenu budžeta projekata na bazi indikativnih troškova i cijena;

7.    Informacija o efektima relaizacije projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH";

8.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usuglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

9.    Razno.