Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

1.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv – Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba – Tila Arnaut

Adresa – Vrazova 9

Poštanski broj 71000

Općina- Sarajevo-Centar 

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj- 

4200334950020

Telefon/Faks 033565760 033565761

Elektronska pošta (e-mail) – parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa (web) www.parco.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I.1 

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa

Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ

Državni nivo

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa

Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

Vrsta Ugovora

Robe Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka pojedinačnih komponenti za informacijsko – komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH -Implementacija faze I"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka pojedinačnih komponenti za informacijsko – komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH -Implementacija faze I"

II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora

a) Primarni storage area network system (SAN) ( količina 3)

b) Web bezbjednosni GATEWAY i Antivirusn/Antispam uređaj (količina 1)

c)Usluga instaliranja oprema od strane najmanje 2 certificirana IT stručnjaka

d) Usluga obuke 2 uposlenika u mjestu isporuke

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

170.940,17

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Banja Luka, Brčko

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 40 dana od dana potpisivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III.4. Ograničenja za učešće (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da ponuđač ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Da je roba koja je predmet nabavke – ponude orginalna

b) Da će ponuđač angažovati najmanje 2 certificirana IT stručnjaka, koji će izvršiti instalaciju opreme na lokacijama kako je utvrđeno tačkom 4.3 TD i obezbjediti obuku za 2 uposlenika Korisnika u trajanju od 2 dana u mjestu isporuke o načinu rukovanja i upravljanja istom.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum

Može se obezbjediti do 6.2.2012.

IV.3.b. Novčana naknada

Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

15.2.2012., 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

15.2.2012. 13:00 Velika sala Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Vrazova br 9 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-maila na adresu Tila.Arnaut@parco.gov.ba. Zainteresirani ponuđači mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda tj do 06.02.2012.pisanim putem faksom ili e-mailom , kontakt osoba Tila Arnaut