FENA: Realizacija projekta čiji je cilj izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u državnoj službi bit će jedan od prioriteta Ureda državnog koordinatora za reformu javne uprave u narednoj godini.

Ovo je u razgovoru za Fenu najavila državna koordinatorica za reformu javne urpave Semiha Borovac, odgovarajući na pitanja o tome šta je urađeno u reformi javne uprave u 2011. godini i šta se namjerava uraditi u 2012., posebno u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji.

Kako je navela, osnovna zadaća Ureda u 2011. godini bila je revizija Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, dokumenta u koji su ugrađene jasnije mjere i ciljevi koje institucije uprave u BiH trebaju ispuniti do kraja 2014. godine da bi upravu u BiH bolje prilagodili evropskom administrativnom prostoru.  

Akcent u reformi javne uprave u ovoj godini dat je obukama, odnosno sticanju znanja i vještina državnih službenika na sva četiri upravna nivoa, a radi njihove veće profesionalizacije i efikasnijeg rada, kazala je Borovac. 

Putem projekta "Obuka službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima",  a čiji je cilj bio veća digitalna pismenost državnih službenika, obuku je prošlo 1.600 zaposlenih u organima uprave.  Četiri stotine državnih službenika educirano je o načinima, vrstama i tehnikama usklađivanja bh. zakonodavstva za zakonodavstvom EU i to putem projekta "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH".

U okviru projekta "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" obuku je prošao 591 rukovodeći državni službenik, dok je 61 službenik stekao zvanje trenera u ovoj oblasti.

Ovim projektom unaprijeđen je sistem za upravljanje učinkom u radu državnih službenika, a što će dovesti do veće objektivnosti u ocjenjivanju rada i povećanju motivacije državnih službenika, smatra Borovac.

Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Srpske usvojili su Program za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH kojim će se bitno unaprijediti upravna procedura u komunikaciji uprava-građanin.

U okviru projekta "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH", koji je u toku, urađena su Nomotehnička pravila za izradu zakona, općih akata i drugih propisa prilagođena evropskim standardima. Očekuje se i utvrđivanje broja polaznika obuke koji rade direktno na izradi zakona.

Također, u toku je realizacija projekata "skica razvoja centralnih organa vlada u BiH", "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" i "Informacioni sistem za upravljanje budžetom" (BMIS) koji imaju za cilj poboljšanje strukture, kapaciteta i rada sekretarijata vlada, stvaranje osnova za uspostavljanje standarda za razmjenu podataka kao i uspostavljanje efikasnijeg, tačnijeg i transparentnijeg upravljanja budžetom pomoću informacionog sistema.

Borovac naglašava da su ciljevi ovih projekata usklađeni s najboljim evropskim praksama.  

– U ovoj godini razvili smo i sistem monitoringa i izvještavanja o implementaciji Revidiranog AP 1, kao i sistem monitoringa projekata iz Fonda za reformu javne uprave koji nam omogućava efikasnije praćenje uspješnosti projekata, kazala je ona.  

Državna koordinatorica je na kraju razgovora najavila da je u narednoj godini predviđena realizacija projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH", ali i aktivnosti na jačanju institucionalnog komuniciranja među subjektima koji rade u javnoj upravi.

Nastavljamo također rad na razvoju Akcionog plana 2 čiji je cilj uspostava bolje organizacione strukture uprave, a za koji su pripreme urađene tokom ove godine, kazala je Borovac.